Chuyển tới nội dung

Chức năng nhiệm vụ

I. Chức năng:

     Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng và tổ chức quản lý, triển khai thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, hoạt động sở hữu trí tuệ, biên tập, xuất bản các tạp chí, ấn phẩm thông tin truyền thông và Website của Trường theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ

         1. Về khoa học và công nghệ

     a. Xây dựng trình Hiệu trưởng các chương trình; kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; xây dựng các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn mở mới về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

     b. Xây dựng trình Hiệu trưởng ban hành Quy chế về hoạt động khoa học và công nghệ của Trường theo đúng chế độ quản lý khoa học và công nghệ của Nhà nước; quản lý việc thực hiện các quy chế, quy định và chế độ nghiên cứu khoa học thống nhất trong toàn trường.

     c. Hướng dẫn các đơn vị trong Trường xây dựng kế hoạch và báo cáo về hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo quy định.

     d. Làm thư ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường; chủ trì công tác tổng hợp, quản lý, tổ chức thẩm định, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học; tổ chức tuyển chọn các đề tài nghiên cứu khoa học tham gia các giải thưởng, hội chợ, triển lãm thành tựu khoa học trong và ngoài trường.

     e.  Chủ trì việc lập kế hoạch và xác định danh mục các hội thảo, hội nghị về khoa học và công nghệ hàng năm; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hội thảo, hội nghị về khoa học và công nghệ sau khi được phê duyệt.

     f. Chủ trì thực hiện công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên, quản lý và đề xuất các giải pháp tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên (sinh viên đại học – cao đẳng, học viên cao học, nghiên cứu sinh) hàng năm.

     g. Phối hợp với đơn vị có liên quan lập phương án trình Hiệu trưởng việc phân bổ và thực hiện quản lý kinh phí nghiên cứu khoa học, dự án thử nghiệm và chuyển giao công nghệ của các đơn vị trong trường .

     h. Chủ trì tìm kiếm, khai thác, xây dựng mạng lưới hợp tác với các tổ chức, đối tác về khoa học và công nghệ; tiếp nhận các đơn đặt hàng, xây dựng kế hoạch và tham gia đấu thầu các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trình Hiệu trưởng phê duyệt và triển khai tổ chức thực hiện.

     i. Tổ chức giới thiệu các thành tựu và kết quả nghiên cứu khoa học mới cho cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn Trường.

     k. Xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ của Trường; trao đổi thông tin khoa học và công nghệ với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các đối tác khác; triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, số hóa đưa vào quản lý các kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong toàn trường từ trước đến nay.

     l. Tổng hợp, công nhận khối lượng nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trong toàn Trường hàng năm; tổng hợp và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân, nhóm tác giả thực hiện đề tài đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ.

     m. Làm thủ tục chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học thuộc đề tài khoa học các cấp đã nghiệm thu về Trung tâm Thư viện và Công nghệ Thông tin.

     n. Quản lý nội dung thông tin truyền thông trên Website của Trường, công bố các kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ; năng lực khoa học công nghệ, lý lịch khoa học của cán bộ, giảng viên trong Trường.

     o. Tham gia thẩm định các tài liệu biên dịch từ tiếng nước ngoài dùng làm bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo cho giảng viên, sinh viên sử dụng trong toàn Trường.

        2. Sáng kiến kinh nghiệm

     a. Xây dựng kế hoạch trình Hiệu trưởng ban hành Quy định về sáng kiến kinh nghiệm của trường, tổ chức triển khai, đánh giá, nghiệm thu các sáng kiến kinh nghiệm của các cá nhân và đơn vị trong Trường.

     b. Tổng hợp và đề nghị khen thưởng đối với các cá nhân, đơn vị đạt hiệu quả cao về sáng kiến kinh nghiệm.

        3. Sở hữu trí tuệ

     a. Chủ trì thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp, bằng bảo hộ các sản phẩm khoa học và công nghệ của Trường.

     b. Hỗ trợ hướng dẫn các đơn vị, cá nhân đăng ký và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

     c. Tổ chức tiếp nhận, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo tại Trường.

        4. Về hợp tác phát triển

     a. Xây dựng, trình ban hành kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm hợp tác trong nước và quốc tế; tổ chức thực hiện các kế hoạch đã được phê duyệt.

     b. Xây dựng Quy trình quản lý, thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường.

     c. Chủ trì tìm kiếm, khai thác, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

     d. Tham gia đàm phán, trình Hiệu trưởng ký kết các thỏa thuận hợp tác song phương, đa phương với các đối tác trong và ngoài nước sau khi có văn bản đồng ý của Bộ chủ quản.

     e. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng đề xuất dự án hợp tác với đối tác trong, ngoài nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện; chủ trì quản lý, triển khai thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn phi chính phủ, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) về khoa học công nghệ được phê duyệt theo quy định hiện hành của Nhà nước.

     f. Lập kế hoạch trình Hiệu trưởng, thẩm định nội dung, các thủ tục cần thiết cho các đoàn công tác của Trường đi thăm, làm việc với các đối tác nước ngoài, các đoàn của nước ngoài đến thăm và làm việc với Trường; phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính, các đơn vị liên quan thẩm định nhân sự đi công tác, học tập ở nước ngoài.

     g. Phối hợp với các đơn vị chức năng quản lí khách quốc tế, lưu học sinh theo quy định của pháp luật và các quy định của Trường.

     h. Chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế khi được Hiệu trưởng giao.

     i. Chuẩn bị nội dung văn bản ký kết, tổ chức ký kết và phát triển các thỏa thuận song phương, đa phương với các đối tác nước ngoài.

     Thẩm định, quản lý và kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp tác của Trường, phân hiệu; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án hợp tác khi được Hiệu trưởng phân công.

     k. Chủ trì biên tập, thẩm định dịch thuật tài liệu, phiên dịch trong các hội nghị, hội thảo quốc tế; chủ trì biên soạn các ấn phẩm, tài liệu của Trường trong các hoạt động hợp tác quốc tế.

     l. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường đảm bảo an ninh, chính trị liên quan đến hợp tác quốc tế, quản lý hộ chiếu các cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường.

     m. Tổ chức lưu trữ, thống kê, quản lý thông tin, tài liệu, hồ sơ về hoạt động hợp tác theo quy định; định kỳ tổng hợp và báo cáo kết quả về hoạt động hợp tác của Trường.

        5. Về tạp chí, ấn phẩm khoa học và công nghệ

     a. Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành và quản lý Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ theo đúng Quy định.

     b. Phổ biến thông tin về khoa học, công nghệ và hợp tác phát triển; tổ chức các hoạt động xây dựng, quảng bá thương hiệu cho Trường và Phân hiệu; tổ chức quản lý việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

        6. Về Website, thông tin truyền thông

     a. Trang Thông tin truyền thông thực hiện các nhiệm vụ đăng tải thông tin liên quan đến các hoạt động của Nhà trường, đảm bảo các thông tin tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường; tổ chức triển khai hoạt động thông tin truyền thông, quảng bá thương hiệu Nhà trường. Mọi nội dung thông tin và quản trị hệ thống chịu sự giám sát của Ban biên tập truyền thông; hoạt động theo quy chế hoạt động của Ban và cung cấp thông tin phù hợp với quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, quản lý thông tin trên mạng Internet và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

     b. Tổ chức hoạt động thông tin, quản lý nội dung Website của Trường, giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật, quảng bá, tạo thương hiệu cho Trường thông qua bộ phận quản trị mạng theo đúng quy định của Trường.

        7. Thực hiện các công tác khác

     a. Thống kê, tổng hợp các kết quả về nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, sở hữu trí tuệ, hợp tác phát triển của các cá nhân và đơn vị trong Trường; cung cấp cho Hội đồng các cấp để xét thành tích thi đua, danh hiệu khoa học cho viên chức, người lao động.

     b. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các nhiệm vụ được phân công.