Chuyển tới nội dung

Cơ cấu tổ chức của Phòng

      1. Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế có 01 Trưởng phòng, không quá  02 Phó Trưởng phòng, các viên chức và người lao động.

     2. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được phân công, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng; xây dựng quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của Phòng, ký các văn bản chuyên môn theo phân công của Hiệu trưởng.

     3. Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công.

     4. Viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Danh sách nhân sự  Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế: 

1. Trưởng phòng: TS. Nguyễn Bá Dũng 

Địa chỉ email: nbdung@hunre.edu.vn

2. Phó Trưởng phòng: ThS. Vũ Thị Thủy Ngân

Địa chỉ email: vttngan@hunre.edu.vn

3. Chuyên viên: ThS. Nguyễn Đức Mạnh

 Địa chỉ email: ndmanh@hunre.edu.vn

4. Chuyên viên: ThS. Nguyễn Thị Vĩnh Hằng 

Địa chỉ email: ntvhang@hunre.edu.vn

5. Chuyên viên: ThS. Vũ Lê Dũng 

Địa chỉ email: vldung@hunre.edu.vn

6. Chuyên viên: ThS. Vũ Thị Hường 

Địa chỉ email:vthuong.khcn@hunre.edu.vn        

7. Chuyên viên: ThS. Trần Đức Anh 

Địa chỉ email: tdanh@hunre.edu.vn 

8. Chuyên viên: CN. Trần Thu Hiền 

Địa chỉ email: tthien.khcn@hunre.edu.vn

9. Chuyên viên: CN. Bùi Thị Hạnh 

Địa chỉ email: bthanh@hunre.edu.vn