Chuyển tới nội dung

Cơ cấu tổ chức của Phòng

     1. Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế có 01 Trưởng phòng, không quá  02 Phó Trưởng phòng, các viên chức và người lao động.

     2. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được phân công, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng; xây dựng quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của Phòng, ký các văn bản chuyên môn theo phân công của Hiệu trưởng.

     3. Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công.

     4. Viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

http://portal.portal.hunre.edu.vn/hre/userfiles/image/A_%20Dung(1).jpg

Nguyễn Bá Dũng

Chức vụ

Trưởng phòng

Học vị

Tiến sĩ

Ngày tháng năm sinh

05/03/1966

Số điện thoại

0912 319 706

Email

nbdung@hunre.edu.vn


  

 Vũ Thị Thủy Ngân

Chức vụ

Phó Trưởng phòng

Học vị

Thạc sỹ

 

 

Số điện thoại

0983512050

Email

vttngan@hunre.edu.vn

 

 Nguyễn Đức Mạnh

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sỹ

Ngày tháng năm sinh

29/6/1977                       

Số điện thoại

0902222377

Email

ndmanh@hunre.edu.vn


Nguyễn Thị Vĩnh Hằng

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sỹ

Ngày tháng năm sinh

02/01/1986

Số điện thoại

0936 866 883

Email

ntvhang@hunre.edu.vn


Vũ Lê Dũng

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sỹ

Ngày tháng năm sinh

23/6/1986                        

Số điện thoại

0985287618

Email

vldung@hunre.edu.vn

http://portal.portal.hunre.edu.vn/hre/userfiles/image/Huong(3).jpg

Vũ Thị Hường

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sỹ

Ngày tháng năm sinh

14/4/1989                       

Số điện thoại

0915373127

Email

vthuong.khcn@hunre.edu.vn

 

Nguyễn Thị Thủy

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sỹ

Ngày tháng năm sinh

 14/02/1989                 

Số điện thoại

0962685929

Email

ntthuy.tnn@hunre.edu.vn