Chuyển tới nội dung

Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020

21.03.2021

TT

Tên đề tài

Mã số

Chủ nhiệm ĐT

Thời gian thực hiện

Sp chính

Ghi chú

1

Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổ chức, sắp xếp và bố trí công chức, viên chức theo danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

13.01.19.I.06

ThS. Đào Thị Hương Giang

2019-2020

 - Báo cáo đánh giá thực trạng việc xây dựng, áp dụng vị trí việc làm vào công tác quản lý công chức, viên chức tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Bộ giải pháp tổ chức, sắp xếp và bố trí công chức, viên chức theo danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Báo cáo tổng kết đề tài (báo cáo tóm tắt).
- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ sản phẩm của đề tài.

- Bài báo khoa học

 

2

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức phối hợp liên ngành đáp ứng yêu cầu tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy

13.01.19.I.07

ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh

2019-2020

 - Báo cáo Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành.

- Dự thảo Đề án rà soát, sắp xếp lại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành đáp ứng yêu cầu tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy
- Báo cáo tổng kết đề tài (báo cáo tóm tắt).
- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ sản phẩm của đề tài.

- Bài báo khoa học

 

3

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai trên địa bàn cấp huyện

CS.2020.01.05

ThS. Bùi Thị Then

2020

 - Báo cáo đánh giá thực trạng tình hình quản lý các dịch vụ công về đất đai trên địa bàn huyện Đầm Hà

- Báo cáo đánh giá quy trình xử lý đối với dịch vụ công về đất đai tại huyện Đầm Hà
- Báo cáo đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các dịch vụ công về đất đai trên địa bàn cấp huyện

- Báo cáo tổng kết đề tài (báo cáo tóm tắt).
- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ sản phẩm của đề tài.

- Bài báo khoa học

 

4

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Mobile GIS và GPS trong thu thập dữ liệu, thông tin để cập nhật biến động giá đất thị trường nhằm nâng cao hiệu quả công tác định giá đất phi nông nghiệp trên địa bàn cấp quận

CS.2020.01.06

ThS. Đặng Thu Hằng

2020

 - Dự thảo Quy trình xây dựng công cụ hỗ trợ thu thập dữ liệu thông tin để cập nhật biến động giá đất thị trường phục vụ công tác định giá đất

- Công cụ hỗ trợ thu thập dữ liệu, thông tin để cập nhật biến động giá đất thị trường phục vụ công tác định giá đất

- Báo cáo thử nghiệm cập nhật biến động giá đất ở tại một phường trên địa bàn nghiên cứu

- Báo cáo tổng kết đề tài (báo cáo tóm tắt).
- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ sản phẩm của đề tài.

- Bài báo khoa học

 

5

Nghiên cứu xây dựng quy trình xử lý nước thải sinh hoạt bằng vi tảo nhằm sản xuất chất kích thích sinh trưởng sinh học phụ vụ công tác bảo vệ môi trường đất

CS.2020.04.08

TS. Đoàn Thị Oanh

2020

 - Báo cáo kết quả khả năng loại bỏ nitơ, photpho trong nước thải sinh hoạt và khả năng sinh chất kích thích sinh trưởng sinh học của vi tảo.

- Báo cáo kết quả đánh giá khả năng kích thích tăng trưởng thực vật từ chất kích thích sinh trưởng sinh học của vi tảo trong nuôi cấy mô tế bào.

- Dự thảo quy trình xử lý nước thải sinh hoạt bằng vi tảo nhằm sản xuất chất kích thích sinh trưởng sinh học.

- Báo cáo tổng kết đề tài (báo cáo tóm tắt).
- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ sản phẩm của đề tài.

- Bài báo khoa học

 

6

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả và tăng cường việc ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ trong công tác giảng dạy tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

CS.2020.10.07

ThS. Nguyễn Thị Vĩnh Hằng

2020

 - Báo cáo đánh giá thực trạng việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong công tác giảng dạy

- Báo cáo đề xuất giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả việc ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ trong công tác giảng dạy tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
- Báo cáo tổng kết đề tài (báo cáo tóm tắt).
- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ sản phẩm của đề tài.

- Bài báo khoa học

 

7

Nghiên cứu tạo mẫu chuẩn thứ cấp đồng vị bền phục vụ công tác phân tích mẫu nước

CS.2020.04.06

TS. Trần Thành Lê

2020

 - Quy trình xây dựng bộ mẫu chuẩn thứ cấp đồng vị bền trong nước

- Báo cáo tổng kết đề tài (báo cáo tóm tắt).
- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ sản phẩm của đề tài

- Bài báo khoa học

 

8

Nghiên cứu ứng dụng thuật toán học máy trong dự báo dòng chảy lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn

CS.2020.05.14

TS. TRương Vân Anh

2020

 - Báo cáo cơ sở khoa học của ứng dụng mô hình học máy trong dự báo dòng chảy
- Báo cáo tổng kết đề tài (báo cáo tóm tắt).
- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ sản phẩm của đề tài.

- Mô hình học máy dự báo dòng chảy cho 2 vị trí ở hạ du lưu vực VGTB (file số)
- Bài báo khoa học

 

9

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc giáo dục, tuyên truyền cho sinh viên, học viên ngành tài nguyên và môi trường tại các trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới

CS.2020.10.05

ThS. Vũ Thị Thanh Thủy

2020

 - Báo cáo đánh giá thực trạng công tác giáo dục, tuyên truyền cho sinh viên, học viên ngành tài nguyên và môi trường về bảo vệ chủ quyền biển đảo

- Báo cáo đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục cho sinh viên về bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới tại các trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Báo cáo tổng kết đề tài (báo cáo tóm tắt).
- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ sản phẩm của đề tài

- Bài báo khoa học

 

10

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng thí nghiệm môi trường, Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và sản xuất

CS.2020.10.06

TS. Lê Anh Trung

2020

 - Báo cáo hoàn thiện quy trình phân tích một số chỉ tiêu trong môi trường đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và sản xuất
- Báo cáo đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng thí nghiệm môi trường, Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa.

- Báo cáo tổng kết đề tài (báo cáo tóm tắt).
- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ sản phẩm của đề tài

- Bài báo khoa học

 

11

Nghiên cứu đánh giá thực trạng, đề xuất xây dựng mô hình xử lí chất thải rắn hữu cơ tại hộ gia đình, đảm bảo hiệu quả và bền vững. Thí điểm áp dụng tại một số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

CS.2020.04.07

ThS. Lê Thanh Tùng

2020

 - Báo cáo đánh giá thực trạng xử lí chất thải rắn hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn cấp huyện tại tỉnh Thanh Hóa.

- Dự thảo Quy trình xây dựng mô hình xử lí chất thải rắn hữu cơ tại hộ gia đình.
- Báo cáo kết quả thí điểm áp dụng mô hình xử lí chất thải rắn hữu cơ quy mô hộ gia đình tại một số cộng đồng trên địa bàn nghiên cứu.

- Báo cáo tổng kết đề tài (báo cáo tóm tắt).
- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ sản phẩm của đề tài.

- Bài báo khoa học

 

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác