Chuyển tới nội dung

Quy chế hoạt động của Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường

04.01.2022

Tạp chí công bố các công trình nghiên cứu, các kết quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học thuộc các lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, các lĩnh vực liên quan khác; đồng thời tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường nước ta.

Bài viết khác