Chuyển tới nội dung

Hội thảo Khoa học Quốc gia "Giải pháp kết nối và chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đào tạo, quản lý lĩnh vực tài nguyên môi trường"

17.12.2021

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn biến rất nhanh, đột phá, tác động sâu rộng và đa chiều trên phạm vi toàn cầu. Quan điểm phát triển của Đảng và Nhà nước ta là phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với mục tiêu là đổi mới mạnh mẽ cơ chế hoạt động nghiên cứu, quản lý khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo thuận lợi cho nghiên cứu, chuyển giao phù hợp với cơ chế thị trường, nâng cao tính tự chủ của các trường đại học; tăng cường, liên kết giữa các cơ quan quản lý, các nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học; trong đó tập trung vào nâng cao chất lượng đào tạo, làm chủ và từng bước tham gia tạo ra công nghệ mới, chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đào tạo và quản lý; góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu,…

Hội thảo sẽ tổ chức vào Phiên buổi chiều ngày 21 tháng 12 năm 2021

Thông tin chi tiết của Kỷ yếu xem tại File 

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác