Chuyển tới nội dung

Các ấn phẩm khoa học của Hội thảo được xuất bản từ năm 2020 - 2023

25.12.2023

Năm 2020:

  • Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Tài nguyên thiên nhiên và quản lý rủi ro trong bối cảnh biến đổi khí hậu”, xem tại đây

Năm 2021: 

  • Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng KHCN trong sử dụng hợp lý tài nguyên, BVMT và PTBV”, xem tại đây
  • Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Giải pháp kết nối và chia sẻ hệ thống CSDL phục vụ công tác đào tạo, quản lý lĩnh vực TNMT”, xem tại đây

Năm 2022:

  • Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Đề xuất giải pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai”, xem tại đây
  • Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Tiến tới phát thải ròng bằng không: Chính sách và thực tiễn”, xem tại đây
  • Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Gắn kết đào tạo, NCKH và CGCN lĩnh vực TNMT với thực tiễn xã hội trong thời kỳ CMCN 4.0”, xem tại đây

Năm 2023:

  • Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia “Phát triển và quản lý bền vững Tài nguyên và Môi trường: Từ miền núi tới ven biển”, xem tại đây
  • Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế GIS - IDEAS: “Công nghệ tích hợp địa không gian với các tai biến thiên nhiên và những vấn đề về môi trường”, xem tại đây

 

 

Bài viết khác